آشنایی با مناطق گردشگری ارمنستان

آشنایی با مناطق گردشگری ارمنستان

 معبد گارنی ارمنستان  تاریخ بنای قلعه گارنی برمی گردد به هایک ناهایت که به نام گارنیک  نوه نتیجه هایک نام گذاری شده است.   رودخانه گارنی در بیست و هشت کیلومتری…